Home / เกี่ยวกับศูนย์กีฬา

เกี่ยวกับศูนย์กีฬา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะศูนย์กีฬาของสถาบันศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดให้บริการตั้งแต่ปีพ.ศ.2547 – ปัจจุบัน เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมของทรัพยากรบุคคลทางด้านกีฬาและสุขภาพมีสถิติผู้ใช้บริการเติบในอัตราที่สูงขึ้นในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2556 – 2561) มีสถิติผู้ใช้บริการสูงถึง 2 ล้านคน เฉลี่ยปีละ 4 แสนคนในปี 2560หลังจากที่มีการปรับปรุงพัฒนาสนามต่าง ๆ ที่ชำรุดและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ศูนย์กีฬาและสุขภาพ มีสถิติผู้ใช้บริการจำนวน 450,000 คน สูงกว่าสถิติผู้ใช้บริการในปี 2556 ถึง 150,000 คน เห็นได้ว่าการให้บริการสนามกีฬาแก่ประชาคมนครศรีธรรมราชเติบโตอย่างต่อเนื่องในอัตราที่สูงขึ้นแบบก้าวกระโดด ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้บริการคือความพร้อมของสนามต่าง ๆที่มีความหลากหลาย ผู้ใช้บริการสามารถเลือกเล่นกีฬาและออกกำลังกายได้ตามต้องการ และมีพื้นที่กว้างใหญ่รองรับการจัดแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดระดับชุมชน ทำให้ได้รับการยอมรับและสนใจเข้าใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังเปิดให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ เช่น บริการทดสอบสมรรถภาพทางกายให้แก่กลุ่มโรงเรียน หน่วยงานราชการ และภาคเอกชนโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและผู้มีประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เปิดฝึกสอนทักษะทางกีฬาหลายชนิดให้แก่ชุมชน ได้แก่ กีฬาว่ายน้ำ เทนนิส ฟุตซอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ บาสเกตบอลเป็นต้น มีความสามารถในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับชาติชนิดต่าง ๆ ในระดับสากลเช่น การจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยและกีฬาบุคลากรคณะกรรมการการอุดมศึกษา และการจัดการแข่งขันกีฬาชนิดต่าง ๆ ตลอดเวลาที่มีการเปิดให้บริการ

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในฐานะสถาบันศึกษาของจังหวัดนครศรีธรรมราช เล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ เนื่องจากมีสถิติผู้ใช้บริการเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความสนใจที่มีความหลากหลายเพิ่มขึ้น  จึงได้กำหนดแผนพัฒนาศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัย ในยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาด้านการกีฬาและสุขภาพ ดำเนินโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมกีฬาและสุขภาพของประชาคมนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งนี้ ได้ดำเนินการพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพศูนย์กีฬาและสุขภาพ ได้แก่ สระว่ายน้ำ สนามเทนนิส สนามฟุตบอลหญ้าเทียม สนามแบดมินตัน สนามบาสเกตบอล สนามเปตองและสนามอื่น ๆ อีกหลายสนามอย่างต่อเนื่องเสมอมา เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับให้บริการด้านการออกกำลังกายและกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงในพื้นที่ภาคใต้ ทั้งยังส่งเสริมกีฬาที่มีการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการชมการแข่งขัน การประกอบธุรกิจทางการกีฬา และต่อยอดสู่ธุรกิจการท่องเที่ยว สร้างความร่วมมือและสนับสนุนสโมสรกีฬาฟุตบอลของจังหวัดนครศรีธรรมราช คือ สโมสร MUANGKHON WU FC และเป็นพื้นที่ในการเฟ้นหานักกีฬา สนับสนุนทรัพยากรบุคคล เป็นสถานที่ฝึกซ้อม และรองรับการจัดการแข่งขัน เป็นต้น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาการกีฬา ฯ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดเพื่อความสำเร็จในอาชีพ

     การยกระดับศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สู่ศูนย์กีฬาชั้นนำภูมิภาค : ภาคใต้ เป็นเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านกายภาพ และด้านการพัฒนาองค์ความรู้ของบุคลากรทางด้านกีฬาและสุขภาพ มีการบูรณาการร่วมกับสำนักวิชาที่เปิดการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพ รวมถึงการวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างเมืองกีฬาและสุขภาพของภาคใต้เพื่อให้บริการแก่ประชาคมได้อย่างทันสมัยและครบวงจร อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้ความสำคัญคือ การรับมือกับสังคมผู้สูงอายุ ที่เป็นกลุ่มประชากรกำลังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องของสังคมไทย การส่งเสริมสุขภาพชุมชนการวางแผนรองรับการให้บริการและองค์ความรู้กลุ่มผู้สูงอายุแก่ชุมชนและสังคม หวังเป็นอย่างยิ่งในอนาคตศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะสามารถให้บริการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุได้เป็นอย่างดี เช่น การกำหนดพื้นที่การออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสรีระผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องโภชนาการ การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ เป็นต้น แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านงบประมาณทำให้ยังไม่สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าที่กำหนด หากได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศูนย์กีฬาและสุขภาพของมหาวิทยาลัยยกระดับสู่การเป็นศูนย์กีฬาชั้นนำภูมิภาค : ภาคใต้เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพทางกีฬาและสุขภาพรวมทั้งรองรับการการขยายตัวทางการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพได้เป็นอย่างดีมุ่งพัฒนาสังคมสุขภาพที่ยั่งยืนของภาคใต้และมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางกีฬาของประเทศไทย