Home / พันธกิจ(Mision)

พันธกิจ(Mision)

  • ส่งเสริม สนับสนุน การบริการเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน
  • จัดกิจกรรมส่งเสริม เผยแพร่กีฬาพื้นฐาน กีฬาเพื่อความเป็นเลิศและกีฬาเพื่อสุขภาพ รวมถึงการสร้างเครือข่ายกีฬาให้มีความเข้มแข็ง
  • ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา สนามและอุปกรณ์กีฬาให้ได้มาตรฐานสากล