Home / ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ศูนย์กีฬาและสุขภาพมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

งานส่งเสริมกีฬาและสุขภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา

222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

โทร.075 673 000 ต่อ 6566 – 6567

อีเมลล์ walailak.sport@gmail.com