Home / อาคารกีฬาแบดมินตัน

อาคารกีฬาแบดมินตัน

ระเบียบข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการอาคารกีฬาในร่ม

1. ต้องแต่งกายด้วยชุดกีฬา และรองเท้ากีฬาเท้านั้น
2. ต้องตรวจสอบว่ารองเท้าปราศจากดินทรายก่อนลงใช้สนามทุกครั้ง
3. ลงชื่อในแบบบันทึกผู้ใช้บริการ
4. นำบัตรสมาชิกมาทุกครั้งเพื่อใช้ในการยืมคืนอุปกรณ์กีฬา และจองสนาม
5. ในกรณีที่สมาชิกเข้าใช้บริการห้องฟิตเนต จะต้องนำผ้าซับเหงื่อมาด้วยทุกครั้ง
6. เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพสามารถตักเตือน และตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้
หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ติดต่อเจ้าหน้าที่