Home / สระว่ายน้ำ

สระว่ายน้ำ

ข้อมูลสระว่ายน้ำ

  1. สระเล็ก (กว้าง 12 ยาว 25 เมตร)
    มีความลึก ระดับ 0.07 เมตร 0.05 เมตรและลึกสุดอยู่ที่ 1.50 เมตร
  2. สระใหญ่ เป็นสระว่ายน้ำ ที่ใช้ในการแข่งขันมาตรฐานมีความยาว 50.02 เมตร กว้าง 25 เมตร ลึก 2.00 เมตรตลอด

ช่วงเวลาเปิดให้บริการ

  • วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 15.00 น. – 21.00 น.
  • หยุดให้บริการ วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขตฤกษ์

*วันเสาร์หยุดให้บริการ

ระเบียบการใช้บริการ
1.. ต้องแต่งกายด้วยชุดว่ายน้ำ หมวกและแว่นตาเท่านั้น
2. ลงชื่อในแบบบันทึกผู้ใช้บริการและเสียค่าบริการ
3. เจ้าหน้าที่ของโครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพสามารถตักเตือน และตัดสิทธิ์การเข้าใช้บริการได้หากผู้เข้าใช้บริการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนด

ติดต่อเจ้าหน้าที่